JACTTO GEO – 13.09.2017 முதல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் 4 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம்!!

JACTTO GEO - 13.09.2017 முதல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் 4அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம்!!
JACTTO GEO – 13.09.2017 முதல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் 4அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காத்திருப்பு போராட்டம்!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top