JACTTO GEO : தீர்ப்பு வரும் வரை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் ஊதியம் பிடித்தம் செய்யகூடாது – ஆட்சியரிடம் JACTTO GEO சார்பில் கோரிக்கை

JACTTO GEO  தீர்ப்பு வரும் வரை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் ஊதியம் பிடித்தம் செய்யகூடாது - ஆட்சியரிடம் JACTTO GEO சார்பில் கோரிக்கை
JACTTO GEO தீர்ப்பு வரும் வரை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்களின் ஊதியம் பிடித்தம் செய்யகூடாது – ஆட்சியரிடம் JACTTO GEO சார்பில் கோரிக்கை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top