7வது ஊதியக்குழு முரண்பாடுகளால் அதிருப்தி – நவம்பர் 15ம் தேதி முதல் போராட்டம்!

7வது ஊதியக்குழு முரண்பாடுகளால் அதிருப்தி - நவம்பர் 15ம் தேதி முதல் போராட்டம்!
7வது ஊதியக்குழு முரண்பாடுகளால் அதிருப்தி – நவம்பர் 15ம் தேதி முதல் போராட்டம்!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top