7ஆவது ஊதியக் குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டமைக்காக ஜாக்டோ-ஜியோ-கிராப் – முதல்வருக்கு மலர் கொத்து வழங்கி நன்றியினை தெரிவித்தனர் – GOVT PRESS RELEASE

7ஆவது ஊதியக் குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டமைக்காக ஜாக்டோ-ஜியோ-கிராப் - முதல்வருக்கு மலர் கொத்து வழங்கி நன்றியினை தெரிவித்தனர் - GOVT PRESS RELEASE
7ஆவது ஊதியக் குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டமைக்காக ஜாக்டோ-ஜியோ-கிராப் – முதல்வருக்கு மலர் கொத்து வழங்கி நன்றியினை தெரிவித்தனர் – GOVT PRESS RELEASE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top