07.09.2017 முதல் 15.09.2017 வரை வேலை நிறுத்தம் – அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் – ஒழுங்கு நடவடிக்கை

07.09.2017 முதல் 15.09.2017 வரை வேலை நிறுத்தம் பேற்கொண்டது – அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் | தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் நடத்தை விதிகள் 20,22,22 A மீறியமைக்காக ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள்ளப்பட வேண்டும் – செயல்முறைகள்!!

07.09.2017 முதல் 15.09.2017 வரை வேலை நிறுத்தம் - அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் - ஒழுங்கு நடவடிக்கை
07.09.2017 முதல் 15.09.2017 வரை வேலை நிறுத்தம் – அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஊதியம் பிடித்தம் செய்தல் – ஒழுங்கு நடவடிக்கை

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top