மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கினால் ஏற்படும் செலவுத்தொகை பற்றி தோராய கணக்கீடு!

மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கினால் ஏற்படும் செலவுத்தொகை பற்றி தோராய கணக்கீடு!
மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கினால் ஏற்படும் செலவுத்தொகை பற்றி தோராய கணக்கீடு!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top