தனி ஊதியம் (Personal Pay) 750/- ஐ- 3% கணக்கீட்டிருக்கு பிறகு அடிப்படை ஊதியதோடு பெற தணிக்கை தடை இல்லை – DEEO செயல்முறைகள்

தனி ஊதியம் (Personal Pay) 750/- ஐ- 3% கணக்கீட்டிருக்கு பிறகு அடிப்படை ஊதியதோடு பெற தணிக்கை தடை இல்லை - DEEO செயல்முறைகள்
தனி ஊதியம் (Personal Pay) 750/- ஐ- 3% கணக்கீட்டிருக்கு பிறகு அடிப்படை ஊதியதோடு பெற தணிக்கை தடை இல்லை – DEEO செயல்முறைகள்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top