தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI) மூலம் பெறப்படும் தகவல்களை தலைமையாசிரியர்கள் பள்ளிகளில் கண்டிப்பாக நடைமுறைபடுத்த வேண்டும் – RTI LETTER

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI) மூலம் பெறப்படும் தகவல்களை தலைமையாசிரியர்கள் பள்ளிகளில் கண்டிப்பாக நடைமுறைபடுத்த வேண்டும் - RTI LETTER
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (RTI) மூலம் பெறப்படும் தகவல்களை தலைமையாசிரியர்கள் பள்ளிகளில் கண்டிப்பாக நடைமுறைபடுத்த வேண்டும் – RTI LETTER

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top