கிரிமிலேயர் வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு! இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (OBC.) வருமான உச்ச வரம்பை ரூ 6 லட்சத்த லிருந்து ரூ.8 லட்சமாக உயர்த்தி மத்தியஅரசு உத்தரவு

கிரிமிலேயர் வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு! இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (OBC.) வருமான உச்ச வரம்பை ரூ 6 லட்சத்த லிருந்து ரூ.8 லட்சமாக உயர்த்தி மத்தியஅரசு உத்தரவு
கிரிமிலேயர் வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு! இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (OBC.) வருமான உச்ச வரம்பை ரூ 6 லட்சத்த லிருந்து ரூ.8 லட்சமாக உயர்த்தி மத்தியஅரசு உத்தரவு

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top