ஊதியக்குழுவில் தீர்க்கப்படாத குழப்பங்கள்

  1. இடைநிலை ஆசிரியர் 750 PP க்கு increment calculationக்கு சேருமா,சேராதா?
  2. சேராது எனில் இடையில் பதவி உயர்வுக்கு அதனை எவ்வாறு சேர்ப்பது.
  3. பதவி உயர்வுக்கு எவ்வாறு நிர்ணயம் செயவது
  4. இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பெற்று வரும் special Allowance ரூ .500 என்னானது.
  5. மூத்த ஆசிரியர்கள் பெறும், SA, ரூ.30,50 ஐ என்ன செய்வது.
  6. 1.1.2016 ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உள்ளவர்கள் 31/12/2015 பெற்ற ஊதியத்தின் அடிப்படையில் ஊதிய நிர்ணயம் செய்யலாமா?
  7. ஆப்ஷன் கள் கொடுக்க மூன்று மாத அவகாசம் உள்ள நிலையில் இக்காலத்தில் வரும் பதவி உயர்வில் ஊதிய நிர்ணயம் செய்ய வழி வகை உள்ளதா?
  8. தேர்வுநிலை,சிறப்பு நிலை ஊதியத்தில் நிர்ணயம் செய்ய வழிவகை உள்ளதா?
  9. 4(3) rule பயன்பாடு உள்ளதா?

போன்றவற்றிற்கான தெளிவான கருத்துக்கள் நிதித்துறை சார்பாக தெளிவுரைகள் வழங்கப்படும் என எதிபார்க்கப்படுகிறது

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top