இடைநிலை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை ஆசிரியர் ஆகியோருக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்த குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை விட முறையே ரூ 8600,ரூ 8500, ரூ10700 குறைத்து ஊதிய நிர்ணயம்

இடைநிலை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை ஆசிரியர் ஆகியோருக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்த குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை விட முறையே ரூ 8600,ரூ 8500, ரூ10700 குறைத்து ஊதிய நிர்ணயம்
இடைநிலை ஆசிரியர், பட்டதாரி ஆசிரியர் ,முதுகலை ஆசிரியர் ஆகியோருக்கு மத்திய அரசு நிர்ணயம் செய்த குறைந்த பட்ச ஊதியத்தை விட முறையே ரூ 8600,ரூ 8500, ரூ10700 குறைத்து ஊதிய நிர்ணயம்

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top