இடஒதுக்கீட்டின்படி மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும்.

இடஒதுக்கீட்டின்படி மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும்.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top