அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் பாடம் கற்பிக்கப்படுமா? – CM CELL REPLY

அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் பாடம் கற்பிக்கப்படுமா? - CM CELL REPLY
அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் பாடம் கற்பிக்கப்படுமா? – CM CELL REPLY

THANKS
THIRU.KUMARESAN
SECRETARY, TNBEDCSVIP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top